Dyddiadau 2022: 21 - 22 Awst

Cyhoeddir mwy o wybodaeth am Ŵyl 2022 yn fuan.

Yn dilyn holl ansicrwydd y 18 mis diwethaf, rydyn ni’n llawn cyffro wrth ddatgelu ein cynlluniau ar gyfer Gŵyl Machynlleth 2021.

Er nad yw cynnal yr Ŵyl yn ei holl ogoniant yn bosibl i ni eleni, mae pethau’n edrych yn gynyddol gadarnhaol ar gyfer misoedd yr haf. Mae hyn yn golygu ein bod bellach yn gallu rhoi gwybod i chi y byddwn yn dod â chrynhoad hyfryd i chi o’n rhaglen arferol drwy gydol mis Awst.

Rhaglen

Mae’r rhaglen yn cynnwys enillydd Gwobr Owain Glyndŵr eleni, yr awdur Mike Parker; Dr Toby Driver yn traddodi Darlith Flynyddol Halstatt; unawdwyr a chyn-aelodau o Gwmni Theatr Maldwyn: Aled Wyn Davies, Sara Meredydd ac Edryd Williams; a’r fezzo-soprano y Fonesig Sarah Connolly gyda’r pianydd Julius Drake.

Drwy gydol mis Awst hefyd byddwch yn dod ar draws cerddorion ifainc Cymreig dawnus ac artistiaid lleol yn perfformio o gwmpas y dre ar ddiwrnodau’r farchnad.

Rydyn ni’n methu aros i rannu rhaglen yr Ŵyl gyda chi ym mis Awst!

Digwyddiadau yn y Tabernacl

Ein gobaith yw y bydd yn bosibl croesawu aelodau’r gynulleidfa i’r Tabernacl ar gyfer y digwyddiadau byw a gynhelir yno. Fodd bynnag, ar hyn o bryd, fe ymddengys oherwydd cadw pellter cymdeithasol efallai y bydd niferoedd y gynulleidfa’n llai nag arfer. Bydd tocynnau felly yn cael eu dyrannu drwy raffl.

O 10yb ddydd Llun 12 Gorffennaf, tan 4yp ddydd Llun 19 Gorffennaf, byddwch yn gallu cymryd rhan mewn raffl ar gyfer pob tudalen ddigwyddiadau.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ein Cwestiynau Cyffredin cyn cymryd rhan.

Gweld Digwyddiadau

Digwyddiadau Ar-Lein ac Awyr Agored

Bydd digwyddiadau’r Tabernacl hefyd yn cael eu darlledu ar-lein i’r rheini sydd heb lwyddo i gael tocynnau. Bydd tocynnau ar gyfer cyngherddau ar-lein ar gael o ddydd Llun 2 Awst.

Digwyddiadau ‘naid’ fydd ein perfformiadau awyr agored ac fe’u ceir ar adegau rheolaidd o gwmpas y dre. Does dim angen archebu ymlaen llaw ar gyfer y rhain, er y dylech nodi efallai y bydd angen i ni reoli nifer y bobl sy’n ymgynnull i wylio’r rhain, yn unol ag unrhyw gyfyngiadau pellter cymdeithasol a chapasiti a all fod yn eu lle ar y pryd.

Gweld Digwyddiadau

Cwestiynau Cyffredin am yr Ŵyl

 • Sut dw i’n cymryd rhan mewn raffl docynnau?

Bydd rhaid i chi gymryd rhan mewn raffl ar wahân ar gyfer pob digwyddiad yn y Tabernacl rydych chi am ei fynychu.

Gallwch gymryd rhan mewn rafflau digwyddiadau drwy’r tudalennau digwyddiadau.

Gweld Digwyddiadau

 • Sut bydd y tocynnau’n cael eu dyrannu?

Ni fydd y tocynnau’n cael eu dyrannu ar sail cyntaf i’r felin. Bydd gynnoch chi gyfle cyfartal i sicrhau tocynnau pryd bynnag yng nghyfnod y raffl y byddwch yn gwneud cais. Yn dilyn dyddiad cau pob raffl, dewisir y tocynnau’n deg ac ar hap.

 • Pryd y bydda i’n clywed os ydw i wedi bod yn llwyddiannus?

Os ydych wedi bod yn llwyddiannus wrth sicrhau tocynnau, fe’ch hysbysir drwy e-bost erbyn 4yp ddydd Mawrth 27 Gorffennaf.

 • Sut bydda i’n talu am docynnau os ydw i’n llwyddiannus?

Byddwch yn derbyn manylion o ran sut rydych yn talu am eich tocynnau wrth gael eich hysbysu i chi fod yn llwyddiannus. Yna bydd gynnoch chi tan 4yp ddydd Gwener 30 Gorffennaf i dalu am eich tocynnau a’u sicrhau.

Rhaid talu am bob tocyn ymlaen llaw a dim ond taliadau cerdyn neu ar-lein y gallwn eu derbyn. Ni dderbynnir unrhyw daliadau gydag arian parod.

 • Sut dw i’n cael fy nhocynnau os bydda i’n llwyddiannus?

Bydd yr holl docynnau’n cael eu hanfon yn electronig. Ni fydd yn bosibl i ni ddarparu unrhyw docynnau papur eleni.

 • Beth os na fydda i’n clywed gynnoch chi?

Os nad ydych yn clywed gynnon ni erbyn dydd Gwener 30 Gorffennaf, dydych chi ddim wedi llwyddo i gael tocynnau. Yn anffodus, nid yw cymryd rhan yn y raffl yn gwarantu tocynnau i chi.

 • Lle galla i wylio digwyddiadau ar-lein os nad ydw i’n llwyddiannus?

Bydd ein holl ddigwyddiadau yn y Tabernacl yn cael eu darlledu ar-lein y noson ganlynol am 7.30yh. Bydd tocynnau ar gael o’r tudalennau digwyddiadau ar y wefan o ddydd Llun 2 Awst. Bydd yn rhaid i chi brynu tocyn i dderbyn y ddolen i wylio’r cyngerdd.

 • Sawl tocyn y galla i ofyn amdano yn y raffl?

Gofynnwn mai dim ond gydag aelodau’ch aelwyd neu aelwyd estynedig y byddwch yn cymryd rhan yn y raffl ac yn mynychu digwyddiadau os ydych yn llwyddiannus. Cewch gymryd rhan yn y raffl dros 1 hyd at 6 aelod o’ch aelwyd neu aelwyd estynedig i bob cais yn y raffl.

 • A ga i ad-daliad unwaith i mi dalu am fy nhocyn?

Dim ond os bydd digwyddiad yn cael ei ganslo y cynigir ad-daliadau eleni. Ni fyddwn yn gallu cynnig ad-daliadau os nad ydych bellach yn gallu ei fynychu.

 • A fydd bar yn y digwyddiadau?

Ni fydd y bar yn agored yn ystod unrhyw un o’r digwyddiadau eleni. Rydyn ni’n eich annog i ddod â’ch dŵr eich hun mewn potel gaeedig. Ni chaniateir unrhyw fath arall o fwyd na diod yn y ganolfan.

 • Os ydw i’n llwyddiannus, pa wiriadau Covid a mesurau diogelwch fydd yn eu lle yn y ganolfan?

Cadwn yr hawl i weithredu gwiriadau Covid ar y rheini sy’n mynychu digwyddiadau yn y Tabernacl, er enghraifft, gwiriadau tymheredd neu dystiolaeth o brawf negyddol os ystyrir bod hynny’n angenrheidiol ar adeg y perfformiadau.

Bydd amryw o fesurau eraill hefyd yn eu lle i helpu i gadw cynulleidfaoedd, perfformwyr a staff yn ddiogel. Bydd hyn yn cynnwys:

 • Cymryd manylion cyswllt ar gyfer tracio ac olrhain.
 • Gofyn i holl aelodau’r gynulleidfa a’r staff wisgo mygydau wyneb tra byddant yn y ganolfan (oni bai eu bod wedi’u heithrio).
 • Mannau diheintio dwylo ar gael ledled y ganolfan.
 • System unffordd ar waith ledled y ganolfan.
 • Trefn glanhau trylwyr yn ei lle, gyda’r ganolfan yn cael ei glanhau’n drwyadl ar ôl pob perfformiad.
 • Cadw drysau mewnol yn y ganolfan yn agored i helpu awyru’r adeilad.
 • Gofyn i aelodau’r gynulleidfa aros yn eu seddau ar ddiwedd perfformiadau nes iddynt gael eu cyfarwyddo i adael gan aelod o’r staff.

Gofynnwn yn barchus i chi gydymffurfio â’n holl fesurau diogelwch er mwyn helpu i gadw pawb yn ddiogel.

Gweld Digwyddiadau

Cyfarwyddwyr Artistig yr Ŵyl yw Julius Drake ( Y Rhaglen Ryngwladol) a Dennis Jones (Y Rhaglen Gymreig) a chynhyrchir yr Ŵyl gan dȋm staff y Tabernacl.

Gwybodaeth Ŵyl

Cymwynaswyr yr Ŵyl

Dewch yn Gymwynaswr a rhoi i Ŵyl Machynlleth y gefnogaeth ariannol hanfodol sydd ei angen arni.

Cefnogwch ni

Helpwch ni i barhau i rannu arddangosfeydd a digwyddiadau o’r radd flaenaf.

Cael gwybod mwy

Edrych ar MOMA Ar-lein