Ystyrir Cystadleuaeth Gelf y Tabernacl yn gyfle hynod werthfawr gan artistiaid amatur a phroffesiynol fel ei gilydd. Mae’n rhoi’r cyfle i dros 200 o artistiaid i arddangos eu gwaith yn orielau MOMA Machynlleth bob blwyddyn.

Fodd bynnag, oherwydd y cyfyngiadau presennol, eleni bydd arddangosfa’r gystadleuaeth i’w gweld ar-lein, gyda gwaith yr enillwyr ar ddangos yn MOMA o 25 Awst tan 18 Medi. Manylion isod.

 

Cystadleuaeth Gelf y Tabernacl Ar-lein

Gyda’r disgwyl y bydd rhai cyfyngiadau’n aros yn eu lle dros fisoedd yr haf, rydyn ni wedi penderfynu cynnal Cystadleuaeth Gelf y Tabernacl 2021 ar-lein. Bydd y rheolau’n debyg i’n cystadleuaeth arferol ond yn hytrach na gofyn i chi ddod â’r gweithiau aton ni i gael eu beirniadu, rydyn ni am i chi anfon ffotograff jpeg digidol o’r gwaith aton ni. Bydd ein beirniaid yn defnyddio’r jpeg digidol i ddewis pa artistiaid fydd yn ennill y gofynnir iddynt wedyn anfon neu ddod â’r gwaith gwreiddiol aton ni i’w rhoi mewn arddangosfa o’r gweithiau buddugol. Gwelir gweddill y ceisiadau ar ffurf arddangosfa ar-lein ar ein gwefan.

Y thema ar gyfer Cystadleuaeth Gelf y Tabernacl 2021 yw ‘Cariad’

 

MANYLEB

Caiff artistiaid gyflwyno un darn o waith newydd a ysbrydolwyd gan y thema ‘Cariad’. (Rhaid i weithiau sy’n cynnwys mwy nag un rhan (e.e. triptychau) fod wedi’u cysylltu’n gadarn fel un eitem).

Gall y gwaith fod mewn unrhyw gyfrwng gan gynnwys ffotograffiaeth a dylai fod mewn dau ddimensiwn. Ni dderbynnir blychau goleuadau neu weithiau sydd angen cyflenwad trydan.

Rhaid i’r delweddau a gyflwynir i’r gystadleuaeth fod yn rhai eglur iawn (2000 picsel fan leiaf ar yr ochr fyrraf), a dylai gynnwys y ffrâm os oes un yn bresennol.

Rhaid i’r holl waith a gyflwynir i’r gystadleuaeth fod ar werth. (Am resymau logisteg, dim ond gweithiau sy’n cael eu harddangos ym MOMA ei hun fydd ar werth).

Os yn cael ei ddewis fel gwaith arobryn i’w arddangos go iawn, rhaid iddo fod yn addas i’w hongian gerfydd platiau drych ar bob ochr. Ni dderbynnir fframiau metel neu glip-fframiau. Os nad ydych yn siŵr beth yw platiau drych, cysylltwch â ni.

Os yn cael ei ddewis fel gwaith arobryn i’w arddangos go iawn, rhaid eich bod yn gallu cael y gwaith aton ni rhwng dydd Llun 5 Awst a dydd Mercher 18 Awst 2021 i’w hongian.

Noder: Oherwydd y cyfnod byr rhwng beirniadu a dechrau’r arddangosfa, rhaid i’r holl weithiau fod wedi’u fframio a / neu’n barod i’w hongian erbyn y dyddiad cau.

FFI GYSTADLU

Y ffi gystadlu i oedolion yw £10.
Y ffi gystadlu i rai o dan 18 yw £3.

GWOBRAU

Gwobr 1af (Oedolion): £1000
2il Wobr (Oedolion): £500
3edd  Wobr (Oedolion) : £250

Enillydd 12-17 oed: £100
Enillydd 11 oed ac yn iau: £50

MAINT

Ni chaiff maint y gweithiau a gyflwynir i’r gystadleuaeth fod yn fwy na:

Maint, gan gynnwys y ffrâm: 36 x 48 modfedd (914 x 1219 mm)
Mae hyn yn golygu bod yr ochr fyrraf heb fod yn hirach na 36 modfedd (914 mm) a’r ochr hiraf heb fod yn hirach na 48 modfedd (1219 mm)

SUT I GYSTADLU

Dylech dalu am eich cais i’r gystadleuaeth drwy ein siop ar-lein. Ar ôl i chi dalu am eich cais anfonir e-bost atoch yn cynnwys dolen â ffurflen a chyfarwyddiadau am sut i gyflwyno’ch cais. Rhaid cyflwyno’r ffurflen ynghyd â delwedd ddigidol o’r gwaith erbyn y dyddiad cau.

DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU

Rhaid derbyn ceisiadau erbyn 11.59yh nos Sadwrn 24 Gorffennaf 2021.

BEIRNIADU

Bydd panel o feirniaid yn cael eu dewis gan MOMA Machynlleth. Bydd delweddau a gyflwynir yn cael eu beirniadu yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 26 Gorffennaf 2021 a chysylltir â’r enillwyr erbyn dydd Mercher 4 Awst 2021. Mae penderfyniad y beirniaid yn derfynol.

ARDDANGOSFA

Bydd yr holl ddelweddau a gyflwynir yn ffurfio arddangosfa ar-lein ar ein gwefan. Bydd y gweithiau buddugol ar ddangos ym MOMA Machynlleth rhwng 25 Awst a 18 Medi 2021.

Bydd yr arddangosfa ar-lein ar gael i’w gweld rhwng yr un dyddiadau.

YMWADIAD

Gan y bydd yr holl weithiau ar ddangos ar ein gwefan, rhaid i bob cais fod yn ystyriol o deuluoedd. Bydd unrhyw waith sy’n cynnwys testunau fel noethni, themâu gwleidyddol eithafol neu gynnwys tramgwyddus yn cael ei wahardd o’r gystadleuaeth.